Regulamin

Regulamin

Nataraja Koszalin

Regulamin: Szkoła Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin Agnieszka Nowak, ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin
NIP 7282151379, REGON 320581992, tel. 667 913 931, e-mail: kontakt@joga-nataraja.pl,

strona: www.joga-nataraja.pl

Osoba korzystająca z usług szkoły, zawiera Umowę na korzystanie z usług oferowanych
w ramach szkoły z Szkoła Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin, ul. Bohaterów Warszaw 2,
75-211 Koszalin, NIP 7282151379, REGON 320581992. Wstęp na zajęcia możliwy jest
wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i po zaakceptowaniu jego
postanowień.

Karnety i opłaty

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub
dokonają jednorazowej opłaty przed zajęciami.
2. Karnet jest dokumentem imiennym, dlatego nie podlega zamianie.
3. Ważny jest karnet tylko w przypisanym terminie, więc nie podlega przedłużeniu.
4. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
5. Zajęcia niewykorzystane w okresie obowiązywania karnetu przepadają.
6. Zawsze karnet można kupić bezpośrednio za gotówkę w szczególności w siedzibie Szkoły lub nabyć
online:
♦  poprzez aplikację Fitssey: przelew24
♦  płacąc przelewu na konto Szkoły: 23 1240 1428 1111 0011 2747 0659
♦  lub dokonując płatności  blikiem na nr 667 913 931
7. Opłaty za zajęcia należy wnosić zgodnie z cennikiem. Cennik zajęć jest dostępny
na stronie internetowej Szkoły: www.joga-nataraja.pl, w aplikacji Fitssey oraz
w siedzibie Szkoły.

Korzystanie z usług

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin, przy
ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin.
2. Zapisując się na zajęcia Uczestnik deklaruje, że potwierdza dobry stan zdrowia,
dopuszczający go do udziału w zajęciach oraz, że bierze udział w zajęciach na
własną odpowiedzialność.
3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu
pisemnej zgody rodziców.
4. Przed zajęciami należy poinformować o przebytych urazach, tak jak kontuzjach i innych
dolegliwościach.
5. Kobiety w ciąży zgłaszają ten fakt instruktorowi.

Regulamin

 Nataraja Koszalin Szkoła Jogi

Szkoła Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin Agnieszka Nowak, ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin
NIP 7282151379, REGON 320581992, tel. 667 913 931, e-mail: kontakt@joga-nataraja.pl,

strona: www.joga-nataraja.pl

6. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń dla zdrowia,
jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformowała o nich wcześniej
nauczyciela.
7. Przed zajęciami nie należy spożywać posiłków (powinno się odczekać przynajmniej jedną godzinę.

Podczas gdy po obiedzie zalecane jest zrobienie trzygodzinnej przerwy).
8. Do ćwiczeń nie należy również przystępować po długotrwałym pobycie na
słońcu lub po wizycie w saunie.
9. Szkoła prowadzi rezerwację na wszystkie zajęcia zawarte w grafiku poprzez
aplikację Fitssey.
10. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć, który jest dostępny na stronie
internetowej Szkoły, w aplikacji Fitssey ponadto na tablicy informacyjnej w siedzibie
Szkoły.
11. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona. O uczestnictwie w zajęciach decyduje
kolejność zgłoszeń.
12. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z tradycyjnymi zasadami jogi, więc
 nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania tych zasad podczas prowadzenia
zajęć.

Regulamin

13. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli jogi, tak samo  posiadających
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
14. Zajęcia są dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, od
początkujących do zaawansowanych.
15. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz
powinien dokładnie przestrzegać instrukcji nauczyciela.
16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych
samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca
samodzielnie, przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez zastosowania się do
rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie.
17. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma
podejrzenia w obawie, że ma przeciwskazania lekarskie do ćwiczeń lub gdy osoba nie stosuje się
do rad
i wskazówek nauczyciela.
18. Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody prowadzącego
zajęcia.
19. Uczestnik zajęć powinien przyjść na zajęcia odpowiednio przygotowany,
oraz z matą do jogi.
20. Na zajęciach jogi ćwiczy się boso, w przewiewnym lekkim stroju nie krępującym
ruchów. Odstępstwem od ćwiczenia boso są zajęcia relaksacyjne.
21. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny oraz nie stosowania perfum i silnych
dezodorantów.
22. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po
rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.

Regulamin

Joga Nataraja

Szkoła Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin Agnieszka Nowak, ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin
NIP 7282151379, REGON 320581992, tel. 667 913 931, e-mail: kontakt@joga-nataraja.pl,

strona: www.joga-nataraja.pl

23. Przed wejściem na zajęcia należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go
na tryb bezgłośny (wyłączamy również wibrację).
24. Podczas trwania zajęć należy zachować ciszę i skupienie.
25. Korzystając ze sprzętu należy pamiętać, aby po ćwiczeniach odłożyć go na
miejsce.
26. Gdy korzysta się z mat dostępnych w szkole należy je po zajęciach
zdezynfekować.
27. Uczestnik zajęć jest odpowiedzialny za swoje zdrowie i samopoczucie podczas
zajęć, a także za swoje rzeczy osobiste. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne kradzieże lub zagubienie rzeczy osobistych.
28. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki jogi, w tym
przestrzegania abstynencji od alkoholu, tytoniu oraz innych używek.
29. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych
osobowych, w tym do nieudostępniania informacji o innych uczestnikach zajęć
bez ich zgody.
30. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć oraz osoby prowadzącej
zajęcia a także do odwołania zajęć, jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie
przekraczać minimalnej liczby osób, określonej dla danych zajęć oraz w
przypadku wystąpienia innych przyczyn losowych.

Szczególne zasady uczestnictwa
w zajęciach dla dzieci

1. Zajęcia dla dzieci przeznaczone są dla Uczestników od 4 roku życia.
2. Osoby małoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez
rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Na zajęciach dzieci pozostają pod opieką rodziców.
4. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona. Zgłoszenie zainteresowania zajęciami
nie daje gwarancji miejsca. Kolejność dokonania wpłaty decyduje
o pierwszeństwie przyjęcia na zajęcia.
5. Organizator zajęć ma prawo odwołać zajęcia w przypadku niezebrania
określonej liczby uczestników.
6. Zgłaszając dziecko na zajęcia trzeba podać: imię i nazwisko dziecka, imię
i nazwisko Rodzica/opiekuna prawnego, wiek dziecka (dzieci), telefon i mail do
kontaktu.
7. Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie po podpisaniu pisemnej zgody na
udział dziecka w zajęciach jogi w chustach dla dzieci. (Zgoda dostępna jest u
instruktora jogi).

Regulamin

Szkoły Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin

Szkoła Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin Agnieszka Nowak, ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin
NIP 7282151379, REGON 320581992, tel. 667 913 931, e-mail: kontakt@joga-nataraja.pl,

strona: www.joga-nataraja.pl

8. Rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko punktualnie na zajęcia
i przygotować dziecko do zajęć (odpowiedni strój, skarpetki antypoślizgowe lub
zdjęcie zwykłych skarpetek, gdy dziecko ćwiczy boso oraz przypilnować dziecko,
żeby skorzystało z toalety przed zajęciami).
9. Uczestnicy, którzy będą zakłócać zajęcia, w sposób uniemożliwiający
prowadzenie zajęć, mogą zostać wykluczeni z czynnego udziału w zajęciach lub
w razie braku poprawy mogą zostać całkowicie wykreśleni z zajęć bez
możliwości zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia.
10. Zabrania się wnoszenia na salę jedzenia i ciepłych napojów. Proszę, żeby dzieci
nie spożywały posiłków przynajmniej 1,5 godziny przed zajęciami.
11. Szkoła Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin nie ubezpiecza Uczestników od
następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za
zaistniałe wypadki.
12. Klient/rodzic/opiekun ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym
szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika
placówki.

Szczególne zasady uczestnictwa
w zajęciach na chustach (Aerial Joga)

1. Klienci są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach w stroju sportowym,
przylegającym do ciała, bez suwaków oraz dodatkowych elementów możliwych
do zahaczenia o materiał.
2. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.
3. W przypadku chorób dermatologicznych, ran oraz innych uszkodzeń skóry nie
zaleca się brania udziału w zajęciach na chustach ze względu na możliwe
pogorszenie stanu skóry.
4. Na zajęciach zaleca się związywanie włosów miękką gumką do włosów (nie
używanie spinek i wsuwek do włosów).
5. Przed zajęciami typu Aerial zaleca się zdjęcie biżuterii.
6. Na zajęciach typu Aerial zaleca się branie udziału z krótkimi paznokciami.
7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach o prawie do udziału w
danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Klient zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora dla
bezpieczeństwa swojego zdrowia.
9. Klient ma obowiązek poinformować trenera o dolegliwościach, chorobach
przewlekłych, które mogą rzutować na udział w zajęciach i komfort ćwiczącego.
10. Przeciwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach typu Aerial Joga:
– ciąża,

Regulamin

Nataraja Koszalin

Szkoła Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin Agnieszka Nowak, ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin
NIP 7282151379, REGON 320581992, tel. 667 913 931, e-mail: kontakt@joga-nataraja.pl,

strona: www.joga-nataraja.pl
– bardzo wysokie lub bardzo niskie ciśnienie,
– menstruacja,
– choroby serca,
– przebyty zawał,
– jaskra,
– zapalenie stawów,
– zespół cieśni nadgarstka,
– skłonności do omdleń,
– urazy i zawroty głowy,
– zapalenie zatok przynosowych,
– dyskopatia,
– osteoporoza,
– duża nadwaga
– choroby układu nerwowego

Zasady rezerwacji

1. Rezerwacji miejsc na zajęcia należy dokonać poprzez system rezerwacji online
dostępny na stronie internetowej www.joga-nataraja.pl lub poprzez aplikację
mobilną Fitssey.pl 
2. Rezerwacji miejsca poprzez system dokonuje się na wszystkie zajęcia w grafiku.
3. Mogą dokonywać rezerwacji klienci posiadający ważny karnet.
4. Szkoła zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w grafiku oraz zmiany
prowadzącego zajęcia, o czym poinformuje Klientów poprzez informacje na
stronie internetowej, aplikacji Fitssey oraz za pośrednictwem portalu
społecznościowego Facebook.
5. Szczegółowy regulamin rezerwacji dostępny jest podczas rejestracji do systemu
online.
6. Przed rezerwacją miejsc należy uzupełnić dane profilowe, aby ułatwić Szkole
kontakt.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione dane osobowe
Klientów, które uniemożliwiają kontakt.
8. Aby wybrać zajęcia z których Klient chce skorzystać należy wybierać dzień,
godzinę oraz rodzaj zajęć, Klient ma możliwość dokonania rezerwacji według
ilości wolnych miejsc.
9. Klient może dokonać rezerwacji w miarę dostępności terminów w systemie oraz
posiadanego karnetu.

Regulamin

 Joga Klasyczna Nataraja Koszalin

Szkoła Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin Agnieszka Nowak, ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin
NIP 7282151379, REGON 320581992, tel. 667 913 931, e-mail: kontakt@joga-nataraja.pl,

strona: www.joga-nataraja.pl

10. Klient może anulować rezerwację  24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, poprzez
system rezerwacji online, nie ponosząc żadnych konsekwencji.
11. Klient, który dokona rezerwacji na zajęcia i nie pojawi się na nich traci jedno
wejście z karnetu. Klient posiadający karnet Open, który dokona rezerwacji na
zajęcia i nie pojawi się na nich traci możliwość rezerwacji na 3 dni od daty
nieobecności.
12. Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsca, mogą uczestniczyć w zajęciach
adekwatnie do dostępnych na sali miejsc.

Odstąpienie od umowy w przypadku dokonania zakupu karnetu za
pośrednictwem strony (wpłacenia całości opłat)

1. W przypadku dokonania zapisu i kupna karnetu za pośrednictwem strony
internetowej, klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (otrzymania
potwierdzenia zapisu i kupna karnetu), chyba, że przed upływem tego terminu
rozpoczął korzystanie z usług Szkoły Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin.
2. W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy należy przesłać stosowne
oświadczenie na adres e-mail szkoły lub złożyć je osobiście w siedzibie szkoły.
3.  Wniesiona przez klienta opłata zostanie zwrócona na konto, z którego została
przesłana, w terminie  14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy. 
4. Po rozpoczęciu korzystania z usług Szkoły Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin
prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, karnet nie może być zwrócony
ani nie może nastąpić jego zmiana na karnet innego rodzaju. 

Reklamacje

1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na usługi świadczone w ramach
Umowy.
2. Reklamacja, by mogła zostać rozpatrzona musi zawierać imię, nazwisko, dane
kontaktowe oraz wskazywać na niezgodność wykonywanych usług z Umową.
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej
rozpatrzenie, Szkoła może wezwać Klienta w terminie 7 dni do jej uzupełnienia,
z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje
pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
4. Reklamację można złożyć w formie pisemnej:

Regulamin

 Nataraja Koszalin – Szkoła Jogi

Szkoła Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin Agnieszka Nowak, ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin
NIP 7282151379, REGON 320581992, tel. 667 913 931, e-mail: kontakt@joga-nataraja.pl,

strona: www.joga-nataraja.pl