Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych

Polityka prywatności Szkoły Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin Agnieszka Nowak

1.Informacje Ogólne


Szkoła Jogi Klasycznej Nataraja Koszalin Agnieszka Nowak (dalej „My”) zobowiązuje się do ochrony
prywatności swoich klientów i użytkowników strony internetowej www.joga-nataraja.pl i aplikacji fitssey
(dalej „Serwis”). Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania danych osobowych, które zbieramy od naszych klientów i użytkowników strony.

2.Dane osobowe


Dane osobowe to informacje, dzięki którym możemy identyfikować konkretną osobę. Gromadzimy
i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług.
Dane osobowe mogą być przetwarzane:
a) w trakcie rejestracji w Serwisie – obejmują imię, nazwisko, adres mailowy oraz ewentualnie
informacje dodatkowe dobrowolnie wskazane przez Ciebie;
b) w ramach Konta – dodatkowe dane takie jak data urodzenia, adres korespondencyjny, dane
osoby trzeciej do kontaktu (tylko za zgodą i wiedzą tej osoby);
c) w związku z kontaktem z właścicielem lub składaniem reklamacji – obejmujące imię, nazwisko,
numer telefonu, adres do korespondencji (pocztowy lub e-mail);
d) w związku z realizacją Zajęć – takie dane osobowe mogą obejmować dane dotyczące kontuzji,
przebytych chorób mogących mieć wpływ na możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych lub
dane fizyczne – waga, wzrost, wiek;
e) w związku z wystawieniem faktury na Twoje żądanie (imię, nazwisko, adres, NIP – jeżeli
prowadzisz działalność gospodarczą)
Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób
nieuprawnionych. Użytkownik, który tylko przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami
ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości.
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

3.Cele przetwarzania


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kilku różnych celach:
a) wykonania umowy o prowadzenie Konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (dane przekazane za pośrednictwem
formularza rejestracyjnego);
b) wypełnione w ramach Konta – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby,
której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

c) w celach statystycznych i analitycznych – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
udzielanej w ramach ustawień Konta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d) przekazane w związku z dokonaniem zakupu dostępu do Zajęć oraz rejestracją na Zajęcia i
korzystaniem z Zajęć oraz Serwisu – w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.
RODO
e) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit c RODO;
f) w celu wykonania usługi dostarczania newslettera, na podstawie zgody osoby zainteresowanej
otrzymywaniem newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Przekazywanie danych


a) przekazane w związku ze złożeniem reklamacji – w celu jej rozpatrzenia. Podstawą
przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora polegający na możliwości
ustosunkowania się do reklamacji i wykonania obowiązku prawnego udzielenia odpowiedzi na
reklamację, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b) przekazane w związku z podejmowanym z Właścicielem kontaktem polityki prywatności – w celu udzielenia
odpowiedzi na zapytanie – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny
Administratora polegający na możliwości realizowania komunikacji z osobami zgłaszającymi
się z zapytaniami do Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) przekazywane w związku z wywiadem potrzebnym do bezpiecznego realizowania Zajęć lub
realizowania indywidualnych celów Klienta w ramach prowadzonych Zajęć – w celu
optymalnego dobrania ćwiczeń oraz bezpiecznego realizowania Zajęć; podstawą
przetwarzania jest zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą -. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d) przetwarzane po zakończeniu umowy i zamknięciu Konta, w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami, bądź w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez
Administratora, w szczególności w przypadku naruszenia Regulaminu. W takim przypadku
podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest
ochrona jego praw (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

5. Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych powierzonych nam poprzez Serwis oraz zawartych w Serwisie jest
Agnieszka Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Szkoły Jogi Klasycznej Nataraja
Koszalin
Agnieszka Nowak w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy 2.
Jako Administrator nie wyznaczyliśmy Inspektora danych osobowych. We wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: biuronataraja@wp.pl
W przypadku kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy, aby zamieścić w tytule
wiadomości e-mail słowa „Dane Osobowe lub RODO” .

6. Okres przetwarzania danych (polityka prywatności)

Okres przetwarzania danych (polityka prywatności)
▪ Zebrane dane osobowe (np. za pomocą Serwisu) będą przetwarzane przez czas trwania
umowy oraz po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych
związanych z zawarciem i wykonaniem umowy.
▪ Dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przetwarzane do
czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych związanych z zawarciem
tych umów.
▪ Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przetwarzane będą do czasu
wycofania zgody, zamknięcia Serwisu lub rezygnacji ze świadczenia Usługi uzależnionej od
wyrażenia zgody.
Okres przetwarzania danych osobowych polityki prywatności może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu
przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimowane.

7. Dobrowolność podania danych osobowych


Podanie Twoich danych osobowych wskazanych w formularzach dostępnych w Serwisie jako
wymagane jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych przez nas Usług. W razie
niepodania tych danych, usługa nie będzie mogła być świadczona. Podanie danych do złożenia
reklamacji jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą


Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
▪ prawo do wycofania zgody (art.7 ust.3 RODO),
▪ prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
▪ prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
▪ prawo do usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art.17 RODO),
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
▪ prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
▪ prawo sprzeciwu (art. 21 RODO);
▪ prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22
RODO);
Jeśli chcesz skorzystać z któregoś ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami.
W przypadku powzięcia informacji o przetwarzaniu danych osobowych z naruszeniem przepisów
o ochronie danych osobowych, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia

  1. skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (w Polsce –
  2. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Odbiorcy danych osobowych polityki prywatności:


▪ FITSSEY – odbiorcą danych osobowych jest Grzegorz Tomasik prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą „lightenbody Grzegorz Tomasik” al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia , NIP 7532294721, regon 362814110 – dostawca narzędzi i oprogramowania Fitssey,
przy pomocy którego prowadzony jest Serwis. Przekazujemy dane osobowe
potrzeby zawarcia i wykonania umów dotyczących prowadzenia Konta oraz dostępu do Zajęć,
jak również dostarczania newslettera;
▪ WSPÓŁPRACOWNICY – odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy Szkoły,
w szczególności trenerzy i masażyści, którym Administrator może powierzyć przetwarzanie
danych w celu realizacji Zajęć;
▪ POZOSTALI ODBIORCY – odbiorcami są także podmioty, z którymi Szkoła współpracuje
w związku ze świadczeniem Usług, w szczególności dostawcy usług IT (e-mail, hosting) oraz
przedsiębiorstwa realizujące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne i doradcze.

10. Przekazywanie danych osobowych


Nie przekazujemy danych osobowych naszych klientów i użytkowników strony innym
podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług przez naszą uaktualniamy stronę internetową lub podejmujemy działania

11. Bezpieczeństwo(regulamin danych osobowych)


Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów i użytkowników strony
i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed
nieupoważnionym dostępem, zmianą, udostępnieniem lub zniszczeniem.

12. Nie profilujemy danych osobowych

13. Pliki Cookies


Poprzez Serwis (stronę internetową www.joga-nataraja.pl i aplikację Fitssey) wykorzystujemy
pliki Cookies. Wykorzystujemy informacje zgromadzone na podstawie tych plików w celach
właściwej optymalizacji działania Usług i Oprogramowania a także w celach statystycznych
oraz reklamowych.
Pliki Cookies rejestrują aktywność Klienta rozpoznając jego Urządzenie, dzięki czemu dany
Serwis wyświetlany jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Klienta.
Stosowane w Serwisach rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Klientów korzystających

14. Lista z Usług Administratora. (regulamin danych osobowych)


● Cookies sesyjne – to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta;
● Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików Cookies
Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. .
Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies.
Zmiany ustawień Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź
informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki
internetowej.
Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych
w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w którejkolwiek z Usług Administratora.

15. Zmiana polityki prywatności


Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany
będą publikowane na naszej stronie internetowej, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej
wersji.

16. Kontakt


Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o
kontakt z nami pod adresem email: [biuronataraj@wp.pl] lub pod numerem telefonu:
+48 667 913 931 .

Polityka ta jest ważna od dnia 23 stycznia 2023 r.